top of page

Agrolesnictví

Agrolesnictví je způsob obhospodařování zemědělské půdy, který má za cíl navrátit stromy a keře do zemědělské krajiny při současném zachování produkce jednoletých plodin (pšenice, brambor, řepky…) anebo pastvy zvířat.

traktor mezi stromy

Stromy a keře jsou pěstovány v řadách (alejích) s rozestupy mezi jednotlivými řadami tak, aby umožnily obhospodařování jednoletých zemědělských plodin standardní zemědělskou technikou. Na trvalém travním porostu mohou být stromy pěstovány i ve skupině nebo roztroušeně po celém půdním bloku. 

Agrolesnictví můžeme rozdělit na dva hlavní typy:

  • Silvo – pastevní = pěstování dřevin na trvalém travním porostu (T) s ale i bez pastvy zvířat

  • Silvo – orebné = pěstování dřevin na orné půdě (R) nebo travním porostu (G) + produkce jednoletých zemědělských plodin

Krávy mezi stromy
rychle rostoucí dřeviny na poli

V agrolesnictví můžete vysadit různé druhy dřevin. Nejdůležitější je se rozhodnout, pro jaké účely budete dřeviny pěstovat. Výběr účelu a druhu dřeviny má vliv na plán faremních činností a budoucí zisky. Pro získání dotační podpory je nutné vybírat ze seznamu schválených dřevin - více informací viz záložka "Dotace". 

Věděli jste, že agrolesnictví pomáhá zvyšovat odolnost zemědělské krajiny?
Monokulturní systémy jsou mnohem více náchylné k různým onemocněním a změně klimatu. Systémy s větší diverzitou jsou dlouhodobě stabilnější. 

Důležité je správné naplánování celého agrolesnictví. A to nejen správné výsadby, výběru vhodných druhů dřevin a designu výsadby, ale také celé následné péče o vysazené stromy tak, aby v budoucnu přinesly očekávaný efekt. Nepodceňujte přípravu projektu. 

traktor na poli mezi stromy
agrolesnictví stromy a pšenice

Sociální přínosy agrolesnictví 

Vypěstované ovoce a ořechy můžete prodávat "ze dvora", na trhu nebo dodávat do místního obchodu. Můžete uspořádat samosběr. Sklizeň můžete dále zpracovávat na džemy nebo pálenku. Lokální produkce se stává stále více vyhledávanou. 

Stromy snižují stres pěstovaných plodin. Díky snížení rychlosti větru, zvýšení vlhkosti a krátkodobému stínu během dne jsou rostliny chráněny před extrémy počasí. To může mít vliv na zvýšení kvality produkce.  

Ekologické přínosy 

Stromy vytvářejí příznivější lokální mikroklima. Snižují rychlost větru a zabraňují větrné a vodní erozi. Podporují biodiverzitu, zlepšují vlastnosti půdy, na pastvinách posykují zvířatům přirozený stín a vytvářejí krásnější krajinu. 

Ekonomické přínosy 

Díky kombinaci více druhů dřevin / rostlin / plodin na jednom půdním bloku dochází ke zvýšení výnosu a zefektivnění produkce. Z ekonomického hlediska je největším přínosem diverzifikace produktů a tedy i diverzifikace příjmů. 

silvoorebný systém agrolesnictví protierzoní

Pusťte si krátká videa o agrolesnictví ze světa i z ČR 

Život v mezích planety - Agrolesnictví Krátký dokument představující několik agrolesníků z různých koutů Evropy. 

DW Planet - Agroforestry 

Ukázka agrolesnictví z Německa. 

Dan Shepherd - agrolesnictví v USA

bottom of page