top of page
IMG_20200729_082547.jpg

Dotační titul Agrolesnictví 

Od roku 2023 je možné získat dotační podporu na založení a údržbu agrolesnických systémů. 

Základní pravidla dotační podpory

Administrativa dotace 

  • Ohlášení zájmu o poskytnutí dotace na opatření agrolesnictví se podá na SZIF přes Portál farmáře před založením agrolesnického systému, a to nejpozději do 15. 5. kalendářního roku, ve kterém hodláte agrolesnický systém založit a podat žádost. Pro rok 2023 je termín pro podání ohlášení stanoven do 2. 10. 2023 (včetně).

  • Výsadba musí být provedena před podáním žádosti o poskytnutí dotace na založení a to nejpozději do 30. 11. kalendářního roku, ve kterém bylo zasláno ohlášení.

  • Žádost o poskytnutí dotace na založení agrolesnického systému je podána na SZIF po založení agrolesnického systému, nejpozději však do 30.11. daného roku. Součástí žádosti o poskytnutí dotace na založení je i žádost o zařazení k poskytnutí dotace na péči o agrolesnický systém.

  • Žádost o poskytnutí dotace na péči o agrolesnický systém se podá na SZIF nejpozději do 15. 5. v rámci jednotné žádosti, která se podává každoročně počínaje rokem následujícím po roce založení agrolesnického systému

  • Proplacení dotace na založení agrolesnického systému je nejpozději do 30.6. následujícího roku po založení (až po kontrole na místě, která může proběhnout až ve chvíli, kdy bude zřejmé, že stromy žijí – mají listy – březen / duben)

Pravidla pro výsadbu stromů 

  • sazenice s minimální výškou nadzemní části 120 cm 

  • žádný druh stromu není zastoupen více než z 40 %

  • vysazeno v počtu přesně (rovno) 100 ks stromů/ha vybraného DPB, vyjma dřevin tvořících ekologicky významný prvek

  • na konci udržitelnosti (5 let) – alespoň 75 životaschopných jedinců/ha

bottom of page